Rượu Đế Gò Đen tham gia tuần hàng Việt tại Nam Phi

Rượu Đế Gò Đen tham gia tuần hàng Việt tại Nam Phi

z2101733621354_631991b8f992856552ca71a4a72d0150 z2101733621355_ee591b732ffaaf734fc94e048b0cb635 z2101733621356_a92be0ede574aaf922fdde7e65726cac z2101733621357_dd6398b6007f997b70cd76cac08bb2d8 z2101733622748_c3ef9b8cd29f2dbd907c34f43bc59cd0 z2101733623351_1b3a15b46890ea40454371870bd68c77 z2101733624054_b59498da61e940b5de3df6f41fcddbf5 z2101733624722_4673d4af1df73594b3de1ae347309736 z2101733618275_9cd6f0cd7de31d8ed4099414ba8df272 z2101733619673_2e82fdac96d1dda3b36585d1745c4302 z2101733620149_9c08d9b62e126215dfde9b0893bd0914 z2101733620342_7d6e1b4d0738d689c1a4114eae2878e6